จากสถานการณ์การการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปัจจุบันพบว่าประเทศไทยยังมีการระบาดของโรคนี้อยู่อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าการตรวจพบยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาจะอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นตามลําดับ จนมียอดผู้ติดเชื้อเพียงเลขหลักเดียว แต่อัตรายอดของผู้ติดเชื้อก็ยังคงไม่เท่ากับศูนย์ ทั้งนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมีหนังสือสั่งการยังสถานศึกษาเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID-19) ให้ปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อการติดต่อของโรคดังกล่าวโดยให้สอดรับกับมาตรการของสาธารณสุข

ทั้งนี้เพื่อให้ภาวะดังกล่าวไม่กระทบต่อสุขภาพและการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเมื่อเปิดภาคเรียนซึ่งมีนักเรียนจํานวนมาก รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จึงกําหนดแผนเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังและป้องกันมิให้เชื้อโรคดังกล่าวแพร่ระบาดภายในสถานศึกษา โดยแผนเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) นี้ ประกอบไปด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ 2 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่วนที่ 3 การติดต่อราชการของบุคคลภายนอก และส่วนที่ 4 การคัดกรองบุคคลในครอบครัวเพื่อลดความเสี่ยง การเดินทางต่างพื้นที่หรือพื้นที่เสี่ยง

อนึ่ง การดําเนินการตามแผนเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) นี้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ดําเนินการตามบริบทของสถานศึกษาโดยศึกษาองค์ประกอบของพื้นที่ตั้งของโรงเรียน ซึ่งมีความเสี่ยงน้อย ตลอดจนสภาพนักเรียนบุคลากรที่มีจํานวนที่สามารถดําเนินการอย่างรัดกุม แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวแปรของสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง มาตรการต่างๆ อาจปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามสถานการณปัจจุบันโดยคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นสําคัญ

Total Page Visits: 91 - Today Page Visits: 2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *