Get Adobe Flash player

ข่าวสารทั่วไป

นักเรียนของเราได้รับรางวัล เหรียญทอง ประเภทบรรยาย และ เหรียญเงิน ประเภทโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ครั้งที่1

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563

แผนเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

แผนเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา