Get Adobe Flash player

ข่าวสารทั่วไป

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)และ บันทึกข้อตกลง (MOA)

  พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)และ บันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี และ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2563
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

นักเรียนของเราได้รับรางวัล เหรียญทอง ประเภทบรรยาย และ เหรียญเงิน ประเภทโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ครั้งที่1

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563

แผนเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

แผนเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา