Get Adobe Flash player

pcshsl@admin

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2564ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

รายละเอียดเอกสารการรายงานตัวและมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2564 (รอบแรก )ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2564ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกรอบสอง เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สถานที่สอบ ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สอบวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

ประกาศ เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (รอบสอง) (ฉบับใหม่)

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกรอบสอง เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สถานที่สอบ ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สอบวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564
เวลา 09.00 น.-12.00 น. วิชาที่สอบ คณิตศาสตร์
เวลา 13.00น.-16.00 น. วิชาที่สอบ วิทยาศาสตร์