Get Adobe Flash player

ประกาศ​กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด-ในกำกับ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป