เว็บไซต์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี www.pccl.ac.th กำลังอยู่ใน ช่วง updat จะจัดเก็บ และรวบรวมเอกสารทุกชนิดให้เป็นระบบและหมวดหมู่ง่ายต่อการใช้งานของคุณครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน

กลุ่มบริหารวิชาการ

แบบคำร้องขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา

ห้องสมุดโรงเรียน

ระบบรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รอ update เป็นปีการศึกษา 2566

กลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง

ระบบแผนงานและงบประมาณ จภ.ลพบุรี

ระบบแผนงานกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

แบบฟอร์มเอกสาร คู่มือ และระเบียบต่างๆ

ระบบพัสดุครุภัณฑ์โรงเรียน

ระบบสลิปเงินเดือนข้าราชการ

ระบบสลิปเงินเดือนพนักงานราชการ


ระบบแจ้งเลื่อนขั้นเงินเดือน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โปรแกรมรายงานข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล​

แบบฟอร์มเอกสาร คู่มือ ระเบียบ ต่างๆ

ข้อมูลบุคลากรโรงเรียน

Login ด้วย e-mail @pccl.ac.th เพื่อเข้าสู่ระบบ

ระบบเอกสารงานธุรการ/เอกสารอื่นๆ (กลุ่มบริหารทั่วไป)

เอกสารงานธุรการ

จดหมายข่าว/งานประชาสัมพันธ์.

Login ด้วย e-mail @pccl.ac.th เพื่อเข้าสู่ระบบ

Login ด้วย e-mail @pccl.ac.th เพื่อเข้าสู่ระบบ

Login ด้วย e-mail @pccl.ac.th เพื่อเข้าสู่ระบบ

Login ด้วย e-mail @pccl.ac.th เพื่อเข้าสู่ระบบ