Science Education Week

www.eseb.obec.go.th/inspired

ขอเชิญชวนนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง

และผู้ที่สนใจที่สนใจเข้าร่วมการฟังบรรยายด้านวิทยาศาสตร์

ในสัปดาห์วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

Science Education Week

ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 น.- 17.30 น. ตั้งแต่ วันที่ 18 มีนาคม - วันที่ 13 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมฟังบรรยายด้านวิทยาศาสตร์

สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

85,502