เว็บไซต์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี www.pccl.ac.th กำลังอยู่ใน ช่วง updat จะจัดเก็บ และรวบรวมเอกสารทุกชนิดให้เป็นระบบและหมวดหมู่ง่ายต่อการใช้งานของคุณครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน

กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ระบบส่งหนังสือราชการ สพม.ลพบุรี

หนังสือราชการเข้า แจ้งฝ่ายงาน/กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้
0%
หนังสือราชการออก
0%
หนังสือไปราชการ
0%
คำสั่งโรงเรียน
0%
ดาวน์โหลด ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร (กลุ่มบริหารวิชาการ) **หัวข้อนี้จะอัพเดตข้อมูลอัตโนมัติ เชื่อมต่อกันกับเว็บไซต์ของวิชาการ www.pccl.ac.th/academic
ดาวน์โหลดเอกสาร (กลุ่มบริหารทั่วไป)

-แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ

-ขอเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้ง-ขออนุญาตไปราชการ

-บันทึกข้อความ

-บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการ

-แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์หนังสือราชการ

-แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองของข้าราชการ.พนักงานราชการ.ลูกจ้างฯ

-แบบฟอร์มแบบแจ้งซ่อมอาคารสถานที่

-แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้อง

-รายชื่อครู

ดาวน์โหลดเอกสาร (กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน)
ดาวน์โหลดเอกสาร (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
ดาวน์โหลดเอกสาร (กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก)

-Update...