เกี่ยวกับโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

           
                โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ตั้งอยู่บริเวณวัดเขาวงพระจันทร์ บนเนื้อที่ 130 ไร่ เลขที่ 216 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลพบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ 036-776925 Website: www.pccl.ac.th
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีเขตพื้นที่รับผิดชอบในการรับนักเรียนกลุ่มภาคกลางตอนบน 7 จังหวัด คือ ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท และอุทัยธานี

ประวัติโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

         
                 เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2536 ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ ทรงมุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา โดยเพิ่มโอกาสแก่เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาจึงได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวน 12 โรงเรียน ทุกเขตการศึกษา โดยได้รับพระราชทานนามว่า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ต่อท้ายด้วยชื่อจังหวัดที่ตั้งโรงเรียน ใช้นามภาษาอังกฤษว่า “Princess Chulabhorn,s College”

ปรัชญาของโรงเรียน

           
           

ปญญายตถํ วิปสสติ
(คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา)

หมายความว่า ปัญญาเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุ 3 ประการ คือ
สุตมยปัญญา ปัญญาสำเร็จได้ด้วยการฟัง
จินตมยปัญญา ปัญญาสำเร็จได้ด้วยการนึกคิด
ภาวนามยปัญญา ปัญญาสำเร็จได้ด้วยการฝึก

ฉะนั้นบุคคลอยากให้ปัญญาต้องประกอบด้วยเหตุ 3 ประการนี้ เมื่อมีปัญญาพินิจพิจารณาถึงเหตุถึงผล จึงสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในเนื้อความนั้นๆได้หรือ “คนย่อมรู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญา”

คำขวัญของโรงเรียน

           
           

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

                                                                                  
           

ต้นแคแสด                 :เป็นต้นไม้ที่มีดอกสีแสด ขึ้นง่ายโตเร็วเจริญเติบโตได้ ทุกพื้นที่ทุกภาค
ชื่อวิทยาศาสตร์         :Spathodea campanulata Beauv.
ชื่อวงศ์                       :BIGNONIACEAE (The Bignonia Family)
ชื่อสามัญ                   :African Tulip tree. Flame of The Forest.
                                   :Fountain Forest. Fountain Tree.
ชื่ออื่น ๆ                     : แคแดง
ลักษณะทั่วไป             :ต้น เป็นพรรณไม้พุ่มสูง หนาทึบ ลำต้นสูงประมาณ 70 ฟุต

                                    :ใบ  เป็นใบไม้เดี่ยวแบบสองชั้น จะเกาะก้านใบเป็นแผงๆ ละ 13 – 17 ใบ แผงหนึ่งยาว ประมาณ 18 นิ้ว ใบมีสีเขียวสด ใบจะสาก ระคายมือ                              รูปใบรีปลายแหลม ขนาดใบยาว 4 – 5 นิ้ว เส้นใบ จะมีร่องรอยซึ่งเห็นได้ชัด

                                    :ดอก สีแสดสดใสจะออกดอกเป็นช่ออยู่ตามปลายกิ่งช่อๆหนึ่งจะมีดอกตั้งแต่ 15 – 25 ดอก แต่ดอก จะผลัดกันบานครั้งละ 4 – 5 ดอก                              ลักษณะดอกคล้ายรูปกระดิ่งเป็นกลีบรวม ตรงปลายจะแยก เป็นแฉกมีอยู่ 5 แฉก จะออกดอกราวๆ เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์

                          การขยายพันธุ์ เป็นไม้ที่อยู่กลางแจ้ง ปลูกง่ายและเจริญเติบโตเร็ว ขึ้นได้ในดินทุกชนิด ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด

 

วิสัยทัศน์

              เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  ในลักษณะของโรงเรียนประจำ  เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษที่มีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ  และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์  ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ ผู้เรียนมีจิตวิญญาณของการเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้น  มีสุขภาพพลานามัยที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม  รักการเรียนรู้ มีความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ  มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ

พันธกิจ

              ศึกษาค้นคว้า วิจัยพัฒนา และร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศเพื่อดำเนินการบริหารและจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลาย   ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในลักษณะของโรงเรียนประจำ  สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในภูมิภาค เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษที่มีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์
ทั้งนี้ เพื่อพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เหล่านั้นไปสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีความสามารถระดับสูงเยี่ยมเทียบเคียงนักวิจัยชั้นนำของนานาชาติ (world class) มีจิตวิญญาณมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ   มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ  สามารถสร้างองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถดำรงอยู่และแข่งขันได้ในประชาคมโลก เป็นสังคมผู้ผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้ และสังคมที่ยั่งยืนพอเพียง  มีความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน

เพลงประจำโรงเรียน 

                                                                                                             

                                                                                                                                     เพลงมาร์ชจุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัยอันใหญ่ยิ่ง                    งานเพริศพริ้งคุณธรรมเลิศล้ำค่า

ทั้งศาสตร์ศิลป์เลิศล้ำทางปัญญา                 มุ่งศึกษาวิทยาศาสตร์ให้ก้าวไกล
ชูเชิดเทิดพระเกียรติแห่งเจ้าฟ้า                      องค์จุฬาภรณ์พระนามยิ่งใหญ่

        เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ของชาติไทย                ก้องเกริกไกลลือเลื่องกระเดื่องนาม
สีแสดประเสริฐเจิดจ้าองค์ฟ้าหญิง                 น้ำเงินมิ่งกษัตริยาฟ้าสยาม

มงคลสถิตย์อยู่คู่เขตคาม                            ปรากฏนามจุฬาภรณราชวิทยาลัย

มุ่งส่งเสริมสร้างสรรค์จรรโลงชาติ                 สร้างนักวิทยาศาสตร์ให้ยิ่งใหญ่

สร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้เกรียงไกร               นำชาติไทยก้าวหน้าชั่วฟ้าดิน

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน ภาษาไทย

                                                                                                             

                                                                                                                             

                    พระมงกุฎเป็นสีเหลืองทอง
                    พระจุลมงกุฎ สีเหลืองทอง

                    อักษร จภ อันเนื่องจากพระนามาภิไธยย่อ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
                    อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

                    อักษร จ สีแสด ตัดขอบสีเหลืองทอง

                    อักษร ภ สีขาว ตัดขอบสีเหลืองทอง

                    ลายกระหนก สีเหลืองทอง ขนาบข้างอักษร จภ ทั้งสองข้าง

                    แพรแถบ สีน้ำเงินตัดขอบสีเหลืองทอง ระบุชื่อโรงเรียน

 

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน ภาษาอังกฤษ

                                                                                                              

                                                                                                                             

             

สีประจำโรงเรียน

                       

น้ำเงิน – แสด

สีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์

สีแสด หมายถึง สีวันพฤหัสบดี ซึ่งตรงกับวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                             

             

พันธกิจ / เป้าประสงค์

 

ภารกิจและปัจจัยความสำเร็จ

 

              ภารกิจสำคัญของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ที่อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค สรุปได้ดังนี้

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคมีภารกิจในการศึกษาค้นคว้า และดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  ในลักษณะของโรงเรียนประจำ  เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษ  ที่มีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ  และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ทั้งนี้ เพื่อพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เหล่านั้นไปสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่มีความสามารถระดับสูงเยี่ยม  เทียบเคียงกับนักวิจัย    ชั้นนำของนานาชาติ (world class)  มีจิตวิญญาณมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ  มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประเทศชาติ และสังคมไทยในอนาคต  ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถดำรงอยู่และแข่งขันได้ในประชาคมโลก  เป็นสังคมผู้ผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น  สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้ และสังคมที่ยั่งยืนพอเพียง  มีความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน

ปัจจัยหรือเงื่อนไขที่จะทำให้การดำเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประกอบด้วยปัจจัย 3 ประการ ดังนี้

ประการที่  มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนมีความเที่ยงและมีความเชื่อถือได้ เป็นไปตามหลักวิชา นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนตามโครงการนี้เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง  เป็นเพชรแท้  เป็นกลุ่มที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับ 3% บนของกลุ่มอายุ (มีกระบวนการค้นหาเพชรที่มีประสิทธิภาพ)

ประการที่ 2  มีหลักสูตรและ         กิจกรรมการเรียนการสอนที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับนักเรียนกลุ่มนี้  ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  เป็นหลักสูตรที่สนองตอบต่อความสามารถและความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคล (Customized Curriculum)  ช่วยให้นักเรียนค้นพบตนเองว่า มีความถนัดและความสนใจทางด้านใด สามารถคิด  ตัดสินใจ  แก้ปัญหา  ตลอดจนกำหนดเป้าหมายและวางแผนชีวิต ทั้งด้านการเรียน  ด้านอาชีพ  และด้านการดำรงชีวิต  มีความรู้ความเข้าใจถึงธรรมชาติและลักษณะของอาชีพที่หลากหลาย โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน  ในการปฏิบัติงาน และอาชีพของการเป็นนักวิจัย  นักประดิษฐ์คิดค้น  ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอุดมการณ์และคุณลักษณะทั้ง  9  ประการ ตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)  โดยมีเครื่องมือและกระบวนการเจียรนัยเพชรที่มีประสิทธิภาพ

ประการที่  มีครู  มีการบริหารจัดการ  และมีทรัพยากรสนับสนุนที่เหมาะสมเพียงพอ ครูและผู้บริหารมีความตระหนัก  มีความรู้ความเข้าใจ  มีความเชื่อ  มีศรัทธา เห็นคุณค่าและความสำคัญของการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีอุดมการณ์และคุณลักษณะตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ทั้ง 9 ประการ (มีช่างเจียรนัยเพชรฝีมือเยี่ยม)

ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลครุภัณฑ์