เว็บไซต์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี www.pccl.ac.th กำลังอยู่ใน ช่วง updat จะจัดเก็บ และรวบรวมเอกสารทุกชนิดให้เป็นระบบและหมวดหมู่ง่ายต่อการใช้งานของคุณครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง

ระบบแผนงานและงบประมาณ จภ.ลพบุรี

ระบบแผนงานกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

แบบฟอร์มเอกสาร คู่มือ และระเบียบต่างๆ

ระบบสลิปเงินเดือนข้าราชการครู

ระบบสลิปเงินเดือนพนักงานราชการ


ระบบแจ้งเลื่อนขั้นเงินเดือน

วัดีโอบันทึกการอบรม

ประชุมปฎิบัติการการเขียนโครงงการ วันที่ 20 ส.ค.64(ช่วง1)

ประชุมปฎิบัติการการเขียนโครงงการ วันที่ 20 ส.ค. 64 (ช่วง2)

Focus group วันที่ 27 ก.ย.64 (ช่วงเช้า)

Focus group วันที่ 27 ก.ย. 64 (ช่วงบ่าย)

การเขียนโครงการแผนปฎิบัติการ วันที่ 16 ต.ค. 64 (โดย ดร.มาลี สืบกระแส)

การอบรมการใช้โปรแกรมแผนงาน วันที่ 18 ต.ค. 64

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
คำสั่งกลุ่มแผนงานและงบประมาณ
หนังสือราชการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ
รายงานงบทดลอง
จัดซื้อ-จัดจ้าง