Princess Chulabhorn Science High Scool Lopburi

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีเรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖และการเรียนปรับระดับความรู้พื้นฐานนักเรียนใหม่สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

Exit mobile version