Princess Chulabhorn Science High Scool Lopburi

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและครูดูแลนักเรียนประจำพักนอนปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

ปก ธุรการ

ปก ธุรการ

Exit mobile version