คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและครูดูแลนักเรียนประจำพักนอนปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

2