ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนศึกษาต่อสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยไปศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565

0

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนศึกษาต่อสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยไปศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 265

มีรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 7 ปีจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ รวมจำนวน 24 คน

โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2564 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จำนวน 3 คน ได้แก่
1.เด็กชายภูดิศ ชลกุลจนา
2.เด็กหญิงจิราลักษณ์ เฉลิมพรไพศาล
3.เด็กชายธนกฤต เจริญสุข

#นักเรียนทุนKOSENรุ่น๕
#นักเรียนทุนรัฐบาลไทย