ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียนและหอพัก

กำหนดการเปิดเรียน 1 ปีการศึกษา 2565

0

หนังสือเชิญคณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

0

แผนเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา(COVID-19)

0

โรคติดเชื้อโคโรนํา(COVID-19)

ปก กลุ่มงานกิจการนักเรียนและหอพัก

ประกาศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี เรื่อง กําหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

0