คำสั่งงานกิจการนักเรียนและหอพัก

การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

0

กำหนดการเปิดเรียน 1 ปีการศึกษา 2565

0

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำกับดูแลสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาได้มอบนโยบายและเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 อย่างปลอดภัยกับผู้บริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศผ่านผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

0

ท่าน ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศ...