คำสั่งกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

คำสั่ง การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้โปรแกรมและระบบแผนงาน