(สำหรับเจ้าหน้าที่ธุรการ) คำสั่งโรงเรียน

ปก ธุรการ

คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

0

คำสั่ง การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้โปรแกรมและระบบแผนงาน

ปก ธุรการ

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและครูดูแลนักเรียนประจำพักนอนปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

2