(สำหรับเจ้าหน้าที่ธุรการ) หนังสือราชการ(ส่งออก)

หนังสือเชิญคณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

0
ปก ธุรการ

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและครูดูแลนักเรียนประจำพักนอนปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

2