(สำหรับเจ้าหน้าที่ธุรการ) หนังสือราชการเข้า แจ้งฝ่ายงาน/กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้

เชิญชวนคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการด้านสเต็มศึกษาในรูปแบบ Onlineกับ มหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์

การจัดทำคำของบลงทุนปี งบประมาณ 2566 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

ปก ธุรการ

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและครูดูแลนักเรียนประจำพักนอนปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

2