ข่าวสารทั่วไป

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่ และกำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

0

หนังสือเชิญคณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

0

แผนเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา(COVID-19)

0

โรคติดเชื้อโคโรนํา(COVID-19)

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำกับดูแลสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาได้มอบนโยบายและเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 อย่างปลอดภัยกับผู้บริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศผ่านผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

0

ท่าน ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศ...

ปก กลุ่มงานกิจการนักเรียนและหอพัก

ประกาศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี เรื่อง กําหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

0