ข่าวสารทั่วไป

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีเรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖และการเรียนปรับระดับความรู้พื้นฐานนักเรียนใหม่สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

0