ข่าวสารทั่วไป

หนังสือเชิญคณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

0

แผนเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา(COVID-19)

0

โรคติดเชื้อโคโรนํา(COVID-19)

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำกับดูแลสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาได้มอบนโยบายและเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 อย่างปลอดภัยกับผู้บริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศผ่านผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

0

ท่าน ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศ...

ปก กลุ่มงานกิจการนักเรียนและหอพัก

ประกาศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี เรื่อง กําหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

0

การประชุมนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศ ในด้านการจัดการศึกษา ระหว่าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี และ กับ Oita Maizuru High School ประเทศญี่ปุ่น

การประชุมนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศ ในด้านการจัด...

เชิญชวนคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการด้านสเต็มศึกษาในรูปแบบ Onlineกับ มหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์

คำสั่ง การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้โปรแกรมและระบบแผนงาน