การรับสมัครนักเรียน

แผนเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา(COVID-19)

0

โรคติดเชื้อโคโรนํา(COVID-19)

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2564ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

0

รายละเอียดเอกสารการรายงานตัวและมอบตัวของนักเรียนชั้น...

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกรอบสอง เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สถานที่สอบ ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สอบวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

0

ประกาศ เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (รอบสอง) (ฉบับใหม่)

0

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกรอบสอง เข้าเป็...