การรับสมัครนักเรียน

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่ และกำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

0

แผนเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา(COVID-19)

0

โรคติดเชื้อโคโรนํา(COVID-19)