จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการจัดซื้อจัดหาซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ห้องเรียนและห้องปฎิบัติการและอาคารเรียน ปีงบประมาณ 2566

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างผู้ประกอบการทำความสะอาดอาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

0