จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการจัดซื้อจัดหาซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ห้องเรียนและห้องปฎิบัติการและอาคารเรียน ปีงบประมาณ 2566

0