ห้องปฎิบัติการ STEM LAB 

ต้นแบบทาง " วิศวกรรม "  เพื่อพัฒนาทักษะความเป็น " นวัตกร " ให้แก่นักเรียนทุกๆคน