อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "KOSEN National f Technology Japan Japan ( ไปศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565 (นักเรียนทุน KOSEN รุ่น 5)"

  • ผู้ประสานงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ร่วมกับผู้ประสานงานสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สพฐ. ได้นำนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ไปศึกษาต่อสถาบัน KOSEN ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 5 (JICA Yen loan รุ่นที่ 3) โดยสถาบัน KOSEN ทั้ง 10 แห่งและ NIT ประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมฟังบรรยายด้านการเรียนการสอน รวมถึงหลักสูตรต่างๆ กับ Professor ของ สถาบัน KOSEN และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับรุ่นพี่ นายธนวิน สำแดงภัย นักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี และอีก 11 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ที่ได้กำลังศึกษาอยู่ ณ สถาบัน KOSEN ประเทศญี่ปุ่น
  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนศึกษาต่อสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยไปศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 264
  • มีรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 7 ปีจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ รวมจำนวน 24 คน
  • โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จำนวน 3 คน ได้แก่
  • 1.เด็กชายภูดิศ ชลกุลจนา
  • 2.เด็กหญิงจิราลักษณ์ เฉลิมพรไพศาล
  • 3.เด็กชายธนกฤต เจริญสุข
  • นายธนวิน สำแดงภัย นักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี และอีก 11 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ที่ได้กำลังศึกษาอยู่ ณ สถาบัน KOSEN ประเทศญี่ปุ่น
  • นายธนวิน สำแดงภัย นักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี และอีก 11 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ที่ได้กำลังศึกษาอยู่ ณ สถาบัน KOSEN ประเทศญี่ปุ่น

Leave a Comment