ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนศึกษาต่อสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยไปศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา ๗ ปีจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ รวมจำนวน ๒๔ คนโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จำนวน ๓ คน ได้แก่
๑.เด็กชายภูดิศ ชลกุลจนา
๒.เด็กหญิงจิราลักษณ์ เฉลิมพรไพศาล
๓.เด็กชายธนกฤต เจริญสุข
#นักเรียนทุนKOSENรุ่น๕
#นักเรียนทุนรัฐบาลไทย
#PCSHSxKOSEN

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนศึกษาต่อสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยไปศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา ๗ ปีจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ รวมจำนวน ๒๔ คนโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จำนวน ๓ คน ได้แก่
๑.เด็กชายภูดิศ ชลกุลจนา
๒.เด็กหญิงจิราลักษณ์ เฉลิมพรไพศาล
๓.เด็กชายธนกฤต เจริญสุข
#นักเรียนทุนKOSENรุ่น๕
#นักเรียนทุนรัฐบาลไทย
#PCSHSxKOSEN