เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์  ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  ในลักษณะโรงเรียนประจำให้มีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมกับ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ

Address

216 1, Huayphong, Khoksamrong
Lopburi, 15120

Contacts

Email: pccllp2020@gmail.com
Phone: 036-776-925      

Links

www.pccl.ac.th

Page was designed with Mobirise