โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์  ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  ในลักษณะโรงเรียนประจำให้มีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ

            คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ร่วมประชุมวางแผน และรับฟังแนวทางจากผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลห้วยโป่ง และสาธารณสุขในพื้นที่และจังหวัดลพบุรี  ในมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
#ด้วยความห่วงใยนักเรียนของเรา

Address

216 1, Huayphong, Khoksamrong
Lopburi, 15120

Contacts

Email: pccllp2020@gmail.com
Phone: 036-776-925      

Links

www.pccl.ac.th

- Try it