โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์  ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  ในลักษณะโรงเรียนประจำให้มีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ

Address

216 1, Huayphong, Khoksamrong
Lopburi, 15120

Contacts

Email: pccllp@hotmail.com
Phone: 036-776-924      

Links

www.pccl.ac.th

Mobirise site maker - See here