website templates

การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการสอบรอบแรก ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ประกาศผลสอบรอบแรกอีก

กำหนดการสอบรอบแรก  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 
สถานที่สอบ ตามที่ สสวท. กำหนด
แจ้งไว้ในบัตรประจำตัวสอบ โดยบัตรประจำตัวสอบสามารถพิมพ์ด้วยตนเองจาก http://genius.ipst.ac.th/
**หมายเหตุ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ไม่ใช่สถานที่สอบรอบแรก**

----------------------------------------------------------
กำหนดการสอบรอบแรก  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 
สถานที่สอบ ตามที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์กำหนด
แจ้งไว้ในบัตรประจำตัวสอบ โดยบัตรประจำตัวสอบสามารถพิมพ์ด้วยตนเองจาก https://apply.mwit.ac.th/mwit/
**หมายเหตุ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ไม่ใช่สถานที่สอบรอบแรก**
สอบถามรายละเอียดงานรับนักเรียน
โทร 065-6039-193
     081-2959-448
     089-5403-418


Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

Princess Chulabhorn Science High School

         โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งมีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เน้นการให้โอกาสกับผู้มีความสามารถพิเศษที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในภูมิภาค ตลอดจนพัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริม ให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง มีมาตรฐานเทียบเท่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ